Majestico_logo_slider

Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

W wykonaniu obowiązku informacyjnego określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” – jako administrator danych Pani/Pana danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest …
 2. Kontakt z Administratorem Danych w sprawie ochrony danych osobowych na wskazany wyżej adres jego siedziby, bądź adres poczty elektronicznej: …
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit a – f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Administrator Danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. adres miejsca zamieszkania,
  3. numer PESEL,
  4. numer NIP,
  5. numer rachunku bankowego,
  6. numer telefonu,
  7. adres poczty elektronicznej.
 5. Administrator Danych przetwarza dane osobowe w celu:
 1. Przeprowadzenia Konkursu – art. 6 ust. 1 lit b RODO,
 2. nadto – w zakresie wykraczającym poza powyższy cel – na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO,
 3. na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, w tym dla w celów podatkowych i rachunkowości – art. 6 ust. 1 lit c RODO,
 4. w celu ochrony swych uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 lit f RODO (w szczególności obrona przed roszczeniami).
 1. Administrator Danych przetwarza dane osobowe do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, chyba, że istnieje inna uzasadniona podstawa do ich przetwarzania. W  takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umownych lub ustawowych obowiązków i praw Administratora Danych.
 2. Administrator Danych przekazuje Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom, którym Administrator Danych ma prawny obowiązek udostępnienia przetwarzanych przez siebie danych osobowych, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartych z Administratorem Danych umów powierzenia przetwarzania.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 4. Administrator Danych nie zamierza przekazywać danych osobowych poza Rzeczpospolitą, do państwa trzeciego jak i organizacji międzynarodowej.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  4. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (tj. w przypadkach określonych w przepisach RODO ma Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez Administratora Danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić  uczestnictwo w Konkursie jak i wykonanie Regulaminu Konkursu.
 2. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Copyright © 2020 Majestico. All Rights Reserved