Majestico_logo_slider

Regulamin
konkursu

REGULAMIN KONKURSU „NOWE SPOJRZENIE NA STAL I DREWNO”

§ 1.

POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

 1. Organizatorem konkursu pt. „Nowe spojrzenie na stal i drewno” (dalej „Konkurs”) jest Majestico Sp. z o.o. z siedzibą w (67-400) Siedlnicy 36B, zarejestrowana pod nr KRS 0000867156 (dalej „Organizator”).
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej pod adresem www.majestico.pl w zakładce: konkurs (dalej: „Strona Konkursu”).
 4. Celem Konkursu jest stworzenie dla Organizatora nowego projektu na mebel lub całej linii produktowej w dziedzinie meblarstwa, o charakterze wyjątkowym, innowacyjnym zachęcanie artystów, architektów i wynalazców do poszukiwania nowych rozwiązań, pobudzanie i docenienie myśli wynalazczej, twórczej artystycznej w szczególności wśród studentów i absolwentów uczelni artystycznych i technicznych.

§ 2.

WSTĘPNE WARUNKI KONKURSU

 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia (dalej jako „Uczestnik”), która nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Organizatora.
 2. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
 3. Prace nadesłane na Konkurs (dalej jako „Prace Konkursowe”) muszą być pracami własnymi Uczestników, nigdzie wcześniej niepublikowanymi oraz nieprzedstawianymi w innych Konkursach.
 4. Pracę Konkursową stanowi pomysł na produkt meblarski lub linię produktów meblarskich, który:

a) zostanie utrwalony w postaci co najmniej:

– krótkiego opisu produktu (do dwóch stron A4, czcionka Times New Roman 12pkt)

– rysunku bądź szkicu w formacie co najmniej A3 lub na nośniku danych USB/CD/DVD – format pliku dowolny, w wypadku składania Pracy Konkursowej poprzez Stronę Konkursu – w pliku graficznym w formacie jpg/pdf).

Jako uzupełnienie możliwe jest dołączenie do pracy modelu 3d (format dowolny), prototypu, obliczeń, prezentacji, filmu, schematu pracy itp. (dostarczone na dowolnym nośniku danych USB/CD/DVD) oraz

b) cechuje się wyjątkowością w zakresie designu, wyglądu, rozwiązań technicznych, względnie innowacyjnością co oznacza, iż jest on nowym produktem zarówno dla Organizatora, jak i nowym lub znacząco ulepszonym produktem na rynku krajowym i światowym w branży której dotyczy, przy czym innowacja obejmuje zastosowanie nowatorskich parametrów technicznych, komponentów lub materiałów oraz funkcjonalności lub znaczne ulepszenie tych cech oraz

c) jest wykonany z materiałów dopuszczonych prawem i jego produkcja nie stanowiłaby naruszenia przepisów prawa oraz

d) nie był nagradzany w ramach innych konkursów i nie jest zgłoszony w Czasie Trwania Konkursu do innych konkursów oraz

e) nie był uprzednio realizowany (produkowany).

 1. Prace Konkursowe mogą być składane w okresie od dnia 05.11 2020 roku od godz.: 10.00 do dnia 31.12.2020 roku do godz.: 12:00 (dalej jako „Czas Trwania Konkursu”).
 2. Przez złożoną Pracę Konkursową należy uznać Pracę Konkursową złożoną osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej przez Uczestnika w siedzibie Organizatora lub wysłaną kurierem lub listem poleconym, jeżeli tak wysłana Praca Konkursowa dotrze do Organizatora w Czasie Trwania Konkursu, lub przesłaną Organizatorowi na adres mailowy konkurs@majestico.pl, a także Pracę Konkursową wysłaną przez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Konkursu w Czasie Trwania Konkursu. Warunkiem dopuszczenia do Konkursu jest spełnienie wszystkich wymagań regulaminowych, w tym złożenie oświadczeń wymaganych przez Organizatora.
 3. Rozstrzygnięcie Konkursu – wybór najlepszej Pracy Konkursowej spełniającej kryteria opisane w Regulaminie – nastąpi do dnia 15.01.2021 roku.
 4. Przystąpienie do Konkursu poprzez złożenie Pracy Konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest złożenie wraz z Pracą Konkursową oświadczeń na wzorcu stanowiącym pierwszy załącznik do Regulaminu oraz Klauzuli informacyjnej stanowiącej drugi załącznik do Regulaminu (wyłącznie w formie pisemnej).
 6. Akceptacja warunków Konkursu na Stronie Internetowej nie jest wystarczająca dla spełnienia warunków z § 2 ust. 9. W razie składania Pracy Konkursowej drogą mailową lub za pośrednictwem strony internetowej oświadczenia, o których mowa w § 2 ust. 9 winny być niezwłocznie dosłane drogą pocztową w formie pisemnej.
 7. Każdy z Uczestników może zgłosić dowolną liczbę Prac Konkursowych.
 8. Praca Konkursowa może być przesłana indywidualnie lub zespołowo. W wypadku Prac Konkursowych stworzonych zespołowo oświadczenia o których mowa w § 2 ust. 9 składają odrębnie wszyscy członkowie zespołu.
 9. Praca Konkursowa zostanie odrzucona, jeżeli:

a) zostanie złożona po upływie Czasu Trwania Konkursu;

b) nie spełnia wymogów Regulaminu Konkursu;

c) Uczestnik nie złoży w oryginale wymaganych pisemnych oświadczeń,

d) projekt zgłoszony jako Praca Konkursowa w niniejszym Konkursie był już uprzednio nagradzany lub realizowany lub stanowi naruszenie praw autorskich osób trzecich lub praw własności przemysłowej osób trzecich.

§ 3.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej Konkurs wygrywa Uczestnik (lub zespół Uczestników), który przedstawił (którzy przedstawili) w Czasie Trwania Konkursu Pracę Konkursową, która nie została odrzucona i której Jury przyznało największą liczbę punktów („Laureat Konkursu”).
 2. Uczestnicy, których Prace Konkursowe nie zostały odrzucone i otrzymały dwie kolejne najwyższe (po Pracy Konkursowej Laureata Konkursu) liczby punktów, otrzymają odpowiednio drugą i trzecią nagrodę.
 3. Jedna Praca Konkursowa może uzyskać maksymalnie 150 punktów.
 4. Prace Konkursowe zostaną ocenione przez Jury na podstawie następujących kryteriów: a) innowacyjność projektu (oryginalność pomysłu) w skali branży, której Praca Konkursowa dotyczy – Praca Konkursowa może otrzymać od 0 do 250 pkt,

b) dopracowanie technologiczne projektu – Praca Konkursowa może otrzymać od 0 do 25 pkt,

c) design i walory estetyczne – Praca Konkursowa może otrzymać od 0 do 100 pkt.

 1. Jury składa się z 2 osób i w jego skład wchodzą :

a) Michał Dymek – prezes Organizatora,

b) Michał Oskwarek

W wypadku, gdy osoba wskazana w ust. 5 nie może zasiadać w Jury, Organizator może na jej miejsce wskazać inną osobę.

 1. Jury wybierze ze swego grona przewodniczącego.
 2. Jury oceni Prace Konkursowe do dnia 15.01. 2021 roku. Każdy członek Jury oceni wedle kryteriów wskazanych w Regulaminie zgłoszoną Pracę Konkursową, przyznając jej adekwatną jego zdaniem liczbę punktów. Ogólna liczba punktów przyznana Pracy Konkursowej stanowić będzie średnią arytmetyczną ocen (punktacji) nadanych przez wszystkich członków Jury
 3. Wszyscy członkowie Jury są zobowiązani do dochowania tajemnicy w sprawach dotyczących prac Jury oraz wyników przed ich oficjalnym ogłoszeniem.
 4. Decyzja Jury jest ostateczna.
 5. Z zastrzeżeniem § 3 ust. 12 i 13 oraz postanowień § 4:

a) Laureat Konkursu otrzyma nagrodę główną w kwocie 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) netto.

b) Uczestnik nagrodzony, którego Praca Konkursowa zajęła drugie miejsce, zostanie nagrodzony kwotą 3000 zł (słownie: trzy tysieące złotych) netto.

c) Uczestnik nagrodzony, którego Praca Konkursowa zajęła trzecie miejsce, zostanie nagrodzony kwotą 1000 zł (słownie: tysięc złotych) netto.

 1. Nagrody zostaną wypłacone w terminie 30 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia Konkursu, ale nie wcześniej niż po uzyskaniu od odpowiednio Laureata Konkursu i Uczestników nagrodzonych danych umożliwiających przelew bankowy i zawarciu przez nich umów o przeniesienie praw autorskich lub praw własności przemysłowej do Pracy Konkursowej. Jeżeli Pracę Konkursową wykonał zespół, nagroda zostanie podzielona na liczbę osób wchodzących w skład zespołu i wypłacona proporcjonalnie każdemu z członków zespołu.
 2. W wypadku, gdy żadna z Prac Konkursowych nie uzyska 70 punktów, Jury nie przyzna żadnych nagród.
 3. Jury może dodatkowo przyznać wyróżnienia dla Uczestników, niezależnie od decyzji o wyłonieniu bądź nie wyłonieniu Laureata Konkursu i innych nagrodzonych.
 4. W przypadku, gdy dwie lub więcej Prac Konkursowych uzyskają tą samą liczbę punktów, odpowiednio Laureata Konkursu i pozostałych nagrodzonych wybierze przewodniczący Jury spośród tych Uczestników, których Prace Konkursowe uzyskały największą tą samą liczbę punktów.
 5. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się poprzez umieszczenie ich na Stronie Konkursu.
 6. Laureat Konkursu i uczestnicy nagrodzeni zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową i/lub listem poleconym w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
 7. Koszty podatkowe związane z przyznanymi nagrodami zostaną rozliczone przez Organizatora i nie wpływają na wysokość nagród.

§ 4.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Organizator zastrzega prawo do wykorzystania złożonych Prac Konkursowych (także tych nienagrodzonych) w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatora, na co uczestnicy Konkursu – autorzy Prac Konkursowych wyrażają zgodę z chwilą zgłoszenia Prac Konkursowych do Konkursu. Za wykorzystanie Prac Konkursowych w tym zakresie nie przysługuje żadne wynagrodzenie.
 2. Nagrodzone Prace Konkursowe nie podlegają zwrotowi.
 3. Organizator zwróci nienagrodzone Prace Konkursowe na pisemne żądanie Uczestnika będącego jej autorem, złożone nie później niż w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Po tym terminie złożony egzemplarz Pracy Konkursowej przechodzi na własność Organizator bez prawa Uczestnika do wynagrodzenia. W wypadku konieczności przesłania Pracy Konkursowej, koszty przesyłki ponosi Uczestnik.
 4. W ciągu 10 dni roboczych od dnia powiadomienia nagrodzonego Uczestnika / Uczestników Konkursu o jego / ich nagrodzeniu Organizator zawrze z Uczestnikiem / Uczestnikami nagrodzonej Pracy Konkursowej odrębną umowę o przeniesieniu na Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkich majątkowych praw autorskich do opracowanej Pracy Konkursowej (tu: Utworu), w tym praw zależnych, na wszystkich polach eksploatacji znanych polskiemu prawu w dacie nagrodzenia Pracy Konkursowej, w szczególności:

a) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami Pracy Konkursowej (Utworu) – wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, nadawanie drogą przewodową i bezprzewodową, wystawianie, odtwarzanie, reemitowanie, publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, wykorzystanie Pracy Konkursowej do innego celu np. wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczenie w sieci Internet, adaptowanie do wydawnictwa książkowego i do publikacji prasowych,

b) wykorzystywania Pracy Konkursowej w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych w szczególności drukiem, techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową za pomocą jakiegokolwiek nośnika informacji w dowolnym standardzie, formacie i systemie (w tym: film, kaseta magnetofonowa, płyta kompaktowa, płyta gramofonowa, CDR, CDRW, DVDR, DVDRW, video Cd, minidysk, VHS, nośniki typu „flash”) – na gruncie pól eksploatacji, które stanowią m.in.: utrwalenie, zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie lub odtworzenia, wystawienie, wyświetlenie, najem, dzierżawa, nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie Pracy Konkursowej przez inną organizację telewizyjną, rozpowszechnianie przez Internet (w szczególności przez pocztę elektroniczną, strony WWW i serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci komputerowe;

c) wprowadzanie modyfikacji do Pracy Konkursowej oraz zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań, w tym przeróbek i adaptacji Pracy Konkursowej;

d) wykorzystanie Pracy Konkursowej na wszelkie potrzeby związane z działalnością gospodarczą Organizatora lub jego partnerów, w szczególności do realizacji/produkcji Pracy Konkursowej.

 1. Opłata za prawa autorskie do Pracy Konkursowej Laureatów jest zawarta w wartości nagrody.
 2. W ciągu 10 dni roboczych od dnia powiadomienia nagrodzonego Uczestnika / Uczestników Konkursu o jego / ich nagrodzeniu Organizator zawrze z Uczestnikiem / Uczestnikami nagrodzonej Pracy Konkursowej odrębną umowę o przeniesieniu prawa własności przemysłowej do Pracy Konkursowej (w tym odpowiednio prawa do Pracy  Konkursowej jako wynalazku lub prawa do Pracy Konkursowej jako wzoru przemysłowego lub do Pracy Konkursowej jako wzoru użytkowego), tj. w szczególności przenosi/przenoszą na Organizatora odpowiednio:

a) prawo do uzyskania patentu na Pracę Konkursową jako wynalazek (o ile Praca Konkursowa będzie stanowić wynalazek w rozumieniu prawa),

b) prawo do uzyskania prawa z rejestracji Pracy Konkursowej jako wzoru przemysłowego (o ile Praca Konkursowa będzie stanowić wzór przemysłowy w rozumieniu prawa),

c) prawo do uzyskania prawa ochronnego na Pracę Konkursową jako wzoru użytkowego (o ile Praca Konkursowa będzie stanowić wzór użytkowy w rozumieniu prawa),

a także prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tych przedmiotów własności przemysłowej, w szczególności Uczestnicy nagrodzeni wyrażają zgodę na rejestrację na rzecz Organizatora Pracy Konkursowej w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej lub innym właściwym organie zagranicznym lub międzynarodowym zapewniającym ochronne prawo własności przemysłowej o charakterze wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego, wynalazku lub innego przedmiotu własności przemysłowej.

 1. Zależnie od rodzaju i charakteru nagrodzonej Pracy Konkursowej Organizator ma prawo wyboru, czy zawrze z nagrodzonymi Uczestnikami umowę wskazaną w § 4 ust. 4 czy w § 4 ust. 6.
 2. Nagrodzeni Uczestnicy zobowiązują się do niezgłaszania roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania przez niego Pracy Konkursowej lub z tytułu jej niewykorzystania albo wykorzystania w ograniczonym zakresie.
 3. Organizator ma prawo nabyć prawa, o których mowa w § 4 ust. 4 i 6 niniejszego Regulaminu, do Prac Konkursowych innych niż nagrodzone, a złożonych do Konkursu tj. od Uczestników Konkursu innych niż nagrodzeni, za ustalonym przez strony na podstawie odrębnego porozumienia wynagrodzeniem, a w wypadku braku takiego porozumienia za wynagrodzeniem w wysokości 50% wartości nagrody dla Laureata. O chęci nabycia prawa do Prac Konkursowej Organizator poinformuje danego Uczestnika po rozstrzygnięciu Konkursu.
 4. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do Pracy Konkursowej przedłożonej na Konkurs w całości obciąża Uczestnika Konkursu. Uczestnik ma obowiązek nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze żądanie zwolnić Organizatora w całości od wszelkiej odpowiedzialności, jaka zostałaby na Organizatora nałożona z tytułu naruszenia przez Organizatora praw osób trzecich poprzez wykorzystywanie Pracy Konkursowej, w tym osobistych lub majątkowych praw autorskich lub praw własności przemysłowej.

§5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu.
 2. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszenia pracy do Konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.
 3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureata, przyznania nagrody, publikacji wyników Konkursu oraz zawarcia umów przeniesienia praw autorskich lub prawa własności przemysłowej na zasadach określonych w Klauzuli informacyjnej załączonej do Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub odwołania konkursu. Informacje o zmianach w regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora. Uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, ale w terminie 7 dni od wprowadzenia zmian mogą wycofać swoją Pracę z Konkursu.
 5. Ewentualne spory między Uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do ich rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.
 8. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Oświadczenia Uczestnika Konkursu

 1. zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu pt. „„NOWE SPOJRZENIE NA STAL I DREWNO”” (dalej jako Konkurs) organizowanym przez … (dalej jako Organizator), rozumiem jego zapisy i w pełni go akceptuję;
 1. jestem jedynym twórcą i autorem Pracy Konkursowej, którą zgłaszam do Konkursu, w szczególności posiadam osobiste i majątkowe prawa autorskie do Pracy Konkursowej na polach eksploatacji wskazanych w Regulaminie Konkursu, a także prawa własności przemysłowej do Pracy Konkursowej, a Praca Konkursowa i jej zgłoszenie do Konkursu (a także wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem Konkursu) nie narusza praw osób trzecich,*

3) Praca Konkursowa nie była nagradzana w innych konkursach i nie została zgłoszona do innego konkursu, który nie został jeszcze rozstrzygnięty;

4) Praca Konkursowa nie była jeszcze produkowana (realizowana),

5) w wypadku nagrodzenia mojej Pracy Konkursowej zgodnie z Regulaminem zobowiązuję się do zawarcia z Organizatorem umowy o przeniesienia praw autorskich do Pracy lub umowy o przeniesienie praw własności przemysłowej do Pracy na warunkach opisanych w Regulaminie.

6) wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej Pracy Konkursowej w publikacjach i/lub działaniach promocyjnych Organizatora (także, gdy nie zostanie ona nagrodzona),

7) zobowiązuję się zachować w poufności wszelkie dane i informacje dotyczące Organizatora, jego działalności oraz działalności lub spraw klientów Organizatora, w szczególności informacje o charakterze gospodarczym, technicznym, technologicznym, handlowym lub organizacyjnym, jak również informacje odnoszące się do jego produktów, strategii, spraw finansowych i personelu lub przyszłych planów lub perspektyw Organizatora, jego dostawców i odbiorców, kooperantów, podwykonawców, warunków świadczenia usług, danych osobowych, itp., niezależnie od tego, czy informacje te są w formie pisemnej, ustnej, elektronicznej czy w jakiejkolwiek innej formie, jak również niezależnie od tego, czy informacje te, lub dokumenty są wyraźnie oznaczone jako poufne, (dalej jako „Informacje Poufne”),

8) zobowiązuję się nie wykorzystywać, tak bezpośrednio jak i pośrednio, Informacji Poufnych w innym celu niż na potrzeby realizacji Pracy Konkursowej w ramach Konkursu, przy czym przyjmuję do wiadomości, że obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nie dotyczy sytuacji, gdy ujawnienie Informacji Poufnych jest wymagane na mocy obowiązujących przepisów prawa – w zakresie określonym tymi przepisami lub stosowną prawomocną decyzją lub orzeczeniem właściwego organu podjęta w ramach właściwości takiego organu – w zakresie określonym tą decyzją lub orzeczeniem.

ZAŁĄCZNIK NR 2:

KLAUZULA INFORMACYJNA

ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

W wykonaniu obowiązku informacyjnego określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” – jako administrator danych Pani/Pana danych osobowych informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest …
 2. Kontakt z Administratorem Danych w sprawie ochrony danych osobowych na wskazany wyżej adres jego siedziby, bądź adres poczty elektronicznej: …
 3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit a – f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Administrator Danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
  1. imię (imiona) i nazwisko,
  2. adres miejsca zamieszkania,
  3. numer PESEL,
  4. numer NIP,
  5. numer rachunku bankowego,
  6. numer telefonu,
  7. adres poczty elektronicznej.
 5. Administrator Danych przetwarza dane osobowe w celu:
 1. Przeprowadzenia Konkursu – art. 6 ust. 1 lit b RODO,
 2. nadto – w zakresie wykraczającym poza powyższy cel – na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO,
 3. na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, w tym dla w celów podatkowych i rachunkowości – art. 6 ust. 1 lit c RODO,
 4. w celu ochrony swych uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 lit f RODO (w szczególności obrona przed roszczeniami).
 1. Administrator Danych przetwarza dane osobowe do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, chyba, że istnieje inna uzasadniona podstawa do ich przetwarzania. W  takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umownych lub ustawowych obowiązków i praw Administratora Danych.
 2. Administrator Danych przekazuje Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom, którym Administrator Danych ma prawny obowiązek udostępnienia przetwarzanych przez siebie danych osobowych, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartych z Administratorem Danych umów powierzenia przetwarzania.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 4. Administrator Danych nie zamierza przekazywać danych osobowych poza Rzeczpospolitą, do państwa trzeciego jak i organizacji międzynarodowej.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  4. prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (tj. w przypadkach określonych w przepisach RODO ma Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez Administratora Danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić  uczestnictwo w Konkursie jak i wykonanie Regulaminu Konkursu.
 2. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Copyright © 2020 Majestico. All Rights Reserved